Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Ozon, wat is het en wat doet het?

 

Ozon is eigenlijk niets meer dan een bijzondere vorm van zuurstof. Een kleurloos gas, men kan het niet zien, maar wel ruiken. De neus is zeer gevoelig voor ozon; zelfs in heel lage concentraties (bv. 0,02 milligram per m3 lucht) ruik je het direct.

Een zuurstofmolecuul bestaat uit 2 atomen zuurstof. Voegen we daar een derde aan toe dan ontstaat een molecuul ozon, ook “superzuurstof ” genoemd. In de scheikunde is zuurstof O2, ozon O3.

Ozon is pas in 1930 in Duitsland ontdekt, toch is het een belangrijke chemische verbinding: het vormt in de atmosfeer een laag die de schadelijke UV -zonnestralen opvangt, en is daarmee voor mens en milieu levensnoodzakelijk.

De belangrijkste eigenschap van ozon in toegepaste vorm is zijn desinfecterende werking, waarvan men niet alleen in de genees­kunde gebruik maakt, maar ook in de industrie, onder meer  bij de zuive­ring van water en de productie van drinkwater. De anti-infecti­eu­ze werking van ozon is 600 ˆ 3000 maal sterker dan die van chloor!

 

Ozon therapie

In de geneeskunde worden de twee belangrijkste eigenschappen van ozon voor therapeutische doeleinden aangewend: zijn ziektekiem doden­de werking en zijn sterk oxidatieve en bloedcirculatie be­vorderende vermogen. Afhankelijk van de aard en urgentie van de klacht wordt ozon op diverse manieren ingezet.

Het onderzoek naar de geneeskundige eigenschappen van ozon is ver gevorderd, vooral in Duitsland. Voor veel Nederlandse artsen is ozontherapie 'nieuw'. 'On­bekend maakt onbemind' leidt dan soms tot onterechte vooroordelen.

Het ozononderzoek vindt plaats aan diverse universi­teits­kli­nieken, en de resultaten worden regelmatig gepubliceerd.

 

Een natuurlijke en ongevaarlijke therapie!

Ozontherapie is een natuurlijke geneeswijze. Er worden geen farma­ceu­tische producten gebruikt. Bovendien zijn er geen gevaren verbonden aan deze therapie, indien zij wordt toegepast door een ervaren arts of verpleegkundige. Elke kwalificatie dat ozontherapie 'gevaarlijk' zou zijn berust op het misverstand dat ozon - bij inademing in grotere hoeveel­heid is het namelijk giftig voor de longen - door de mond zou wor­den toege­diend. Dit is nimmer het geval. De combinatie van speciaal ontwikkelde apparatuur samen met de ervaring van de ozon­the­rapeut zelf, zorgen voor een volkomen ongevaarlijke tech­niek.

 

De eigenschappen van Ozon.

De benaming 'superzuurstof' verklaart al veel over de werking van ozon: veel wat zuurstof doet of kan, doet ozon sterker, sneller, en effectiever. Bovendien is ozon:

 

* Kiemdodend

In medische termen: ozon is bactericide, fungicide en virucide, d.w.z. het vernietigt bacteriën, schimmels en virussen. Ozon werkt soms duizenden malen sterker dan chloor, reden waarom voor reiniging van zwembadwater ozon ook wordt toegepast als ont­smettings­middel.

 

* Sterk oxidatief

Ozon bevordert in hoge mate de verbinding van rode bloed­lichaampjes met zuurstof. Met ozon verrijkt bloed kan meer zuurstof opnemen en transporteren naar de lichaamscellen. De enorme oxidatie­kracht van ozon 'dwingt' als het ware cellen en weefsels te ademen ( = zuurstof te verbruiken). Voornamelijk bij arteriosclerose of als hulpmiddel bij kanker kan dit een belangrijke eigenschap zijn.

 

* Sterk bloedcirculatiebevorderend

Ozon doet de arteriële zowel als de veneuze bloed­circulatie sterk verbeteren. Ozontherapie is een manier om te helpen de bloedvaten van cholesterol, kalk- en andere afzettingen te zui­veren. De klein­ste dichtgeslibde vaatjes zullen gedeel­telijk weer open gaan. Ook krijgen de rode bloedcellen hun natuurlijke vervormbaarheid weer terug.

 

De voordelen van Ozon therapie.

Weerstand...        

Bijzonder belangrijk is dat de eigen afweer tegen ziekten (de zgn. immuniteit) weer krachtig wordt. Steeds terugkerende infecties, allergieën, huidklachten enz. en zelfs psychische depressies kunnen vermin­de­ren of verdwijnen.

 

Ontgiftend...

Ozon helpt o.a. de lever bij  'ontgiften' van drugs, medicijnen of toxinen (=giftige restproducten) van bijvoorbeeld doorgemaakte infecties van virussen of bacteriën en bevordert het herstel van de lever na alcoholmisbruik.

 

Zuurstof...   

Ozon dwingt de cellen tot gebruik van zuurstof, verhoogde stofwisseling en afvoer van afvalproducten. Belangrijk bij arteriosclerose, huidafwijkingen en kanker.

 

Energie...    

Ozon biedt een surplus aan energie! Uitgeputte weefsels recupereren snel. De veerkracht neemt toe, men raakt minder snel vermoeid en 'kan de wereld weer aan’.

 

Bij welke problemen is ozontherapie inzetbaar?

  

* Weerstandsproblemen

 

Ozon verhoogt de natuurlijke afweer van het lichaam. Het geeft de vermoeide of verzwakte patiënt extra energie aan. Uit­ge­putte weefsels herstellen bijzonder vlot. Dit wordt veroorzaakt doordat de ozon de cellen dwingt zuurstof op te nemen. Hun weerstand wordt verhoogd waardoor ze beter bestand zijn tegen bacteriën, virussen en stress. Aldus reageren patiënten met vermoeidheidsproblemen goed op ozontherapie. Omdat de eigen afweer, de immuniteit, positief wordt beïnvloed, zullen gevoeligheid voor infecties afnemen en het eventuele gebruik van antibiotica gevoelig doen dalen.

 

* Infectieziekten

 

Als voorbeelden van virale infecties, noemen we: koortsuitslag (herpes labialis), herpes simplex (uitslag bij zonlicht, koorts, menstruatie, etc.), herpes progenitalis (uitslag aan de geslachtsorganen), gordelroos (herpes zoster), geelzucht, klierkoorts. Ook schimmel­aandoeningen (myco­sen) zoals -dermatomycose, voet­schimmel, zwemmerseczeem etc., vallen onder de infectieziekten, evenals blaasontsteking, galblaas­ontsteking, vaginale infecties, etc. Dankzij de bacterie-, schimmel- en virusremmende eigenschappen biedt ozontherapie hier goede mogelijkheden.

 

* Huidproblemen

 

De zgn. “grote eigen bloedbehandeling” kan genezend werken bij diverse huidproblemen. We noemen: acne, (nattend) eczeem, open been, doorligwonden en andere zweren, in feite alle geïnfecteerde huidaandoe­ningen.

 

* Leverziekten

 

Een andere toepassing van ozon zijn langdurige leverontste­kin­gen, die de patiënt enorm afmatten. Niet alleen hinderlijk, maar ook gevaarlijk omdat sommige ziekten kunnen evolueren naar levercirrose.

 

* Darmproblemen

 

Spastische obstipatie, atonische darm, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, zijn enige darmproblemen waarbij ozonthe­rapie verbe­tering kan bieden.

 

* Stoornissen van de bloedsomloop

 

Ozon verbetert aderverkalking- en doorbloedingproblemen in de ledematen, het hart en de hersenen:

 

Benen, voeten, tenen, handen etc.:

cholesterol en kalkafzettingen kunnen ontstaan ter hoog­te van de bloedvaten die naar de ledematen voeren. Deze patiënten zullen vaak klagen over koude voeten en krampen. Ook zullen zij na een enig lopen pijn of steken voelen in de kuiten. Deze stoornissen zijn veelal 'perifeer', d.w.z. beperken zich tot de vingers, tenen, armen, benen of huid.

Ozontherapie kan in veel van deze gevallen, letterlijk en fi­guurlijk, wonderen verrichten.

Niet of slecht helende wondjes of wonden, het 'rokersbeen', -verkleurde en gangreuze, afstervende tenen vormen volgende fasen. Mits tijdig toegepast heeft ozon­the­rapie in voorkomende gevallen de mogelijkheid amputatie te voor­ko­men!

 

Kransslagaderen:

Wanneer de vaatdichtslibbing of arteriosclerose de kransslagaders (coronairarte­ri‘n) aantast spreekt men van 'coronaire sclerose'. Hartkramp (angina pectoris) is het gevolg. Bij inspanning, koude, tegen de wind in lopen, kan men pijn onder het borstbeen krijgen, die eventueel uitstraalt naar de linkerarm of hals. Dergelijke hartkrampen kunnen leiden tot een hartin­farct: een deel van het hartspierweefsel krijgt geen bloed­voorziening meer en dientengevol­ge geen zuurstof. Een zogenaamde bypassoperatie kan nodig zijn.

Ozontherapie verbetert ook de doorbloeding ter hoogte van de hartvaten en helpt blokkades in de bloedtoevoer naar het hart op te ruimen, zodat angina pectoris klachten kunnen verbeteren.

 

Hersenen, seniele aftakeling:

vergeetachtigheid, concentratieproblemen of sommige gevallen van draai­e­righeid vormen een eerste waarschuwing voor hersenvatverkalking. In een verder stadium kan hersentrombose of zelfs hersen­infarct (CVA = cerebro vasculair accident) optreden.

Halfzijdi­ge ver­lamming, misschien blijvend, verlies van geestelijke vermogens zoals b.v. herinnerings­vermo­gen of spraak en seniele af­takeling, kunnen het gevolg zijn. Ozon kan deze aftakelingsproces­sen bestrijden. Overigens zijn aftakelingsprocessen geen privilege voor de hoge leeftijd: al op 30-jarige leeftijd worden deze processen op gang gebracht. Aangezien voorkomen beter is dan genezen, is ook hier een taak weggelegd voor ozon.

 

Veneuze doorbloeding problemen:

aambeien of spataderen met blauwe verkleuring van ledematen zijn signalen van aderlijke doorbloeding problemen en kunnen door ozon­therapie verbeteren.

 

* Depressies

 

Ook langdurige depressies die de patiënt een pessimistische kijk op het leven bezorgen reageren vaak goed op een ozonkuur. Deze hernieuwde kijk op het leven is te verklaren uit een revitalisering van de organen. De therapie kan langdurig zijn, maar het resultaat is vaak zeer gunstig.

 

* Langdurige pijnen

 

Langdurige reumapijnen, die vaak leiden tot misvorming en -invali­diteit reageren in het algemeen gunstig op ozon. Door een verbetering van de lokale stofwisseling worden de aftakelings­processen geremd en zal secundair de pijn afnemen.

Zenuwpijnen, zoals de tussenrib ontsteking (intercostale neuralgie) en de aangezichtspijn (trigemi­nus-neuralgie) worden eveneens gunstig beïnvloed door ozon.

 

* Allergieën

 

Bij allergieën en astmatische bronchitis kan ozon helpen langzaam weer een eigen afweer op te bouwen. De minste prikkel zal niet weer direct een aanval tot gevolg hebben. Bij onduidelijke allergieën is combinatie met elektronacupunctuur raadzaam.

 

* Kanker

 

Kan­kercellen hebben in het algemeen een afkeer van een zuurstofrijk milieu. Naast de klassieke of alternatieve behandelingen kan ozon daarom als bijkomende therapie nuttig zijn.

Patiënten die chemotherapie volgen zijn vaak zwaar ziek door de behandeling (braken, misselijk, moe, haarverlies). Ozon bestrijdt deze symptomen en ondersteunt de patiënt.

 

Ozontherapie in de praktijk

Ozontherapie wordt alleen toegepast door artsen en/of bevoegde verpleegkundigen. Ze duurt 2 maanden tot 1/2 jaar, afhankelijk van de aard van de klachten. Het aantal behan­delingen is afhankelijk van de ernst van de ziekte. In het begin ligt de frequentie hoog (meestal 1x, soms 2x per week), daarna nemen de tijdsintervallen toe. Meestal is al na 4 tot 10 zittingen een gunstig resultaat zichtbaar. Ten slotte kan een onder­houds­behandeling nodig zijn. Bij chronische ziekten is vaak 1 maandelijkse behandeling vereist.

 

Ozon kan, afhankelijk van de klacht en de doelstelling van de therapie, op verschillende manieren worden toegediend. De meest bekende en meest voorkomende vorm van ozontherapie is de zgn.:

 

Grote eigen bloedbehandeling

Uit een ader wordt 100-200 cc bloed d.m.v. een infuussysteem afgenomen en in een steriele lucht­ledige fles verzameld. Vervolgens wordt het bloed in de fles niet stolbaar gemaakt, vermengt met een grote hoeveelheid ozon en via hetzelfde infuussysteem weer terug in de ader gebracht.

Alle hulpmiddelen zijn steriel en worden eenmalig gebruikt (fles, infuussysteem, punctienaald). De behandeling is dus volkomen onge­vaarlijk (Aids, Hepatitis) en zeer effectief.

Het ozon wordt in de kliniek zelf aangemaakt door middel van een speciaal apparaat. Dit zorgt ervoor dat zuivere zuurstof door middel van hoogspanning wordt omgezet in de nodige hoeveelheid ozon. Het infuus wordt in een kliniek toegediend en neemt een half uur in beslag.

 

Ozonzalf

Dit is feite geozoniseerde olijfolie en wordt fabrieksmatig vervaardigd. Laat men ozon in hoge concentraties door olijfolie stromen dan raakt de olijfolie 'verzadigd' en verandert in een zalfachtige substantie. De zalf is werkzaam bij voet- en andere schimmelinfecties, slecht genezende wonden, gynaeco­logische infec­ties en andere huidproblemen, zoals b.v. acne.

Ozonzalf (= ozonolijfolie) wordt gebruikt bij:

 

* huidinfecties

* mycosen

* gynaecologische infecties

* acne

* open wonden

 

Indicaties voor ozonbehandelingen:

 

Preventief:

* Vier maal per jaar een grote eigen bloedbehandeling wordt aanbevolen om organen regelmatig in hun functie te stimuleren

 

Vermoeidheid:

* na infecties

* vaak onbekende oorzaak

 

Doorbloedingsstoornissen:

* hart- en bloedvatstoornissen

* vernauwing van de kransslagaders; angina pectoris (hartkramp)

* teveel aan cholesterol in het bloed

* arteriosclerose

* dreigend en ingetreden gangreen (afsterven van lichaamsdelen)

* Raynaud

* angiopathieën

 

Infecties:

* virale aandoeningen:                                                                                                           herpes labialis (mond)

herpes genitalis (geslachtsorganen)

herpes zoster (gordelroos)

hepatitis (geelzucht)

mononucleosis infectiosa (klierkoorts)

* schimmelaandoeningen

* blaasontstekingen

* vaginale ontstekingen

* complicaties van suikerziekte

 

Leveraandoeningen:

* levercirrose

* leverontsteking

* huidproblemen:

* acne

* natte eczemen

* doorligwonden

* alle geïnfecteerde huidaandoeningen

* open been

* slecht helende wonden

* bestralingsletsels

 

Geriatrie:

* aderverkalking van de hersenen

* verouderingsprocessen

 

Psychische depressie

 

Allergieën en astmatische bronchitis

Tot slot:

Ondanks de soms verbluf­fende resultaten die met ozontherapie worden bereikt, wordt zij nog steeds gerangschikt onder de zgn. “alternatieve methoden” en wordt ze in Nederland niet toegepast in zieken­huizen. Een stij­gend aantal artsen echter ontdekt de mogelijk­heden van ozonthera­pie en past deze toe.

 

Ozon is een natuurlijk geneesmiddel dat bij een juist gestelde indicatie goede tot zelfs spectaculaire resultaten oplevert.

 

 

Ozon kan helpen waar zuurstof tekort schiet”.

 

 

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com